fbpx

Aktualizacja 165.01

Aktualizacja 165.01

Administrator

 • Dodanie skrutów klawiszowych w oknie głównym (m.in: Wykonawstwo -> Budowy Alt+B, Elektroniczny Obieg Dokumentów Alt+E)
 • Generacja dokumentóww do szablonów MS Excel. Dodanie następnego przedziału Wiersz od… do…. Dla celów generacji dokumentów na kolejnych stronach
 • Kompozytor kolumn. Po wyszukaniu kolumny wg nazwy poprawa tła na jaśniejszy kolor
 • Pracownicy. Jeżeli użytkownik nie ma uprawnienia: Kartoteki – Pracownicy – Dane personalne i wynagrodzenie to nie powinien miec dostępu do wartości w kolumnach.
 • Uniwersalne formularze wyboru – dodanie opcji wg Layout: <<CheckBox>> Wyświetlaj wszystko po otwarciu

CRM

 • Działania. Dodanie pola Data wpisu: datetime jako pieczątka czasowa dodania działania automatycznie wypełnianego bez możliwości edycji. Kompozytor kolumn, ewidencja.
 • Formularz dodania działania – pod polem Budowa dodanie pola: <<CheckBox>> Dodaj do uwag budowy. Jeżeli zostanie wybrana / zainicjalizowana budowa to pole automatycznie zaznaczone.
 • Formularz działania – pole Budowa – zmiana nazwy na: Budowa / Oferta – możliwość wyboru również ofert
 • Osoby kontaktowe klientów – formularz dodaj/edytuj – pole Klient – zmiana <<ComboBox>> na uniwersalny formularz wyboru <<ProShape>>

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Słowniki –> Procesy: Etapy – opcja <<CheckBox>> „Ustawiaj automatycznie stan zadania jako: W trakcie realizacji”. Opcja umożliwiająca automatyczne ustawianie etapów procesów jako: w trakcie realizacji (czerwony status) z pominięciem stanu: oczekuje na przyjęcie (żółty status)
 • Zadania EOD. Dodanie menu <<PopupMenu>> Dekretacja Ctrl+D – automatyczne otwarcie formularza dekretacji
 • Zadania EOD. Kompozytor kolumn + ewidencja – dodanie kolumny: Kwota netto dokumentu finansowego
 • Zadania EOD. Komunikaty potwierdzające sterowane wg ustawienia z menu Administrator -> Konfiguracja systemu -> Ustawienia – <<CheckBox>> Potwierdzenie użytkownika…

Finanse

 • Analiza finansowa – Szczegóły kosztów/sprzedaży. Opcja umożliwiająca podgląd tylko dla wskazanej komórki (np. przedmiotu koszt-sprz)
 • Dekretacja – formularz wyboru budowy – obsługa kolumny Przedmiot koszt-sprz
 • Dekretacja faktury kosztowej – pozycje materiałowe na podstawie RW. Możliwość podziału procentowego i ilościowego w ramach wydanej pozycji
 • Delegacje. Delegowany – opcja umożliwiająca wybór zamiast pracownika – osobę kontaktową kontrahenta. Uwzględnienie w kompozycji kolumn i w Znajdź
 • Dokumenty finansowe – Znajdź – Dekretacja – Przedmiot kosztowo-sprzedażowy. Możliwość wyboru kilku pozycji.
 • Dokumenty finansowe – Znajdź – EOD – Stan procesu EOD – dodanie pozycji: „Zakończone lub brak procesu EOD”
 • Ewidencja dokumentów finansowych – analogicznie jak kolumna Pozycja – dodać: Jedn. miary, Ilość. Ilość sumowana w wierszu fixed
 • Ewidencja dokumentów finansowych – dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa zadania
 • Formularz dodanie dokumentu finansowego – pole wyboru budowy – możliwość wyboru pozycji kosztorysowej analogicznei jak w dekretacji
 • Formularz faktury sprzedaży – Drukuj datę sprzedaży jako – dodanie pozycji w wersji angielskiej
 • Kontrahenci – Konta bankowe. Dodanie nazwy banku. Wydruk dokumentów finansowych sprzedaży – dodanie nazwy banku
 • Rozrachunki. Dodanie kolumny: Nr dokumentu przeciwstawnego. Dla dokumentu finansowego numery zapisów kasowo-bankowych. Dla zapisów kasowo-bankowych numery dokumentów finansowych
 • Usuwanie dokumentów finansowych skojarzonych z procesem EOD możliwe tylko dla opiekunów modułu Finanse.
 • Wiekowanie rozrachunków

Kadry i Płace

 • Kalendarze. Drukuj listę obecności – wg operacji masowej
 • Lista płac – generacja. Optymalizacja

Kontrahenci

 • Oddziały. Dodanie opcji Domyślny. Tylko jeden oddział w ramach danego kontrahenta może być domyślny. W przypadku inicjalizacji danym kontrahentem dokumentów finansowych jeżeli kontrahent posiada oddział domyślny to inicjalizacja tym oddziałem
 • Osoby kontaktowe klientów. Obsługa załączników

Magazyn

 • Indeks materiałowy – format wyświetlania – wszystkie składniki oprócz nazwy powinny być w nawiasie
 • Stany -> Materiały na magazynach -> Drukuj stany magazynowe – suma kolumn: Ilość, Wartość
 • Stany – Materiały planowane – Znajdź. Dodanie filtrów: <<CheckBox>> Wyświetlaj jednostkowo, <<ComboBox>> Złożone zamówienie wewnętrzne {tak, nie}, <<ComboBox>> Złożone zamówienie zewnętrzne {tak, nie}.
 • Zamówienia zewnętrzne – menu Akceptuj/Odrzuć wg operacji masowej
 • Zestawienie prezentujące wartość za materiały wg magazynów na poszczególnych budowach

Nieruchomości

 • Umowy najmu – Rozliczenia – formularz dodania rozliczenia – inicjalizacja naliczenia wg ostatnio dodanego
 • Umowy najmu/eksploatacyjne. Usuwanie wg operacji masowej

Preliminarz

 • Przejdź do. Obsługa wszystkich powiązanych obiektów wg dostępów parametrów licencji i uprawnień

Rejestr dokumentów

 • Funkcja umożliwiająca sumowanie w określonej kolumnie (w rejestrze głównym) wartości z określonej kolumny rejestu zagnieżdżonego
 • Generacja dokumentów do szablonów MS Excel. Dodanie pola typu: Lokalizacja
 • Kompozytor kolumn. Dodanie kolumny: Dekretacja na zamówienie zewnętrzne, Dekretacja na dokument, Dekretacja na dokument finansowy
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Formularz – obsługa kolumny Wg zalogowanego również dla Kontrahentów
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów. Formularz. W przypadku pól typu Pracownik – dodanie opcji: <<ColCheck>> Wstaw nr telefonu, Wstaw e-mail. W przypadku pól typu Kontrahent – dodanie opcji <<ColCheck>> Wstaw nr telefonu, Wstaw adres, Wstaw NIP. Obsługa w ewidencji jak i generowanych dokumentach do MS Excel (każdy składnik w nowej linii)
 • Znajdź – filtr Dowolne pole – wyszukiwanie również w rejestrach zagnieżdżonych.

Wykonawstwo

 • Budowa KARTA PRACY. Podczas jej generacji zastosować nr kolejny = 0 zamiast -100. Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawwienia zaawansowane: dodanie opcji <<CheckBox>> Pokaż budowę KARTA PRACY. Wyświetlanie na liście budów tej budowy tylko gdy ta opcja jest włączona
 • Budowy – Sprzedaż koszty – Podział na pozycje kosztorysowe -> Przypisz wybrane pozycje do kosztorysu. Likwidacja mechanizmu usuwającego podziały na innych budowach
 • Formularz dodanie dokumentu do Teczki budowy – pole: Dokument jest w teczce – domyślnie ustawiony na Tak
 • Harmonogram – kolumna Gantt – jeżeli jest zaznaczona opcja <<CheckBox>> Realizacja to wartości kwotowe rzeczywiste wg dokumentów finansowych, zakres rzeczywisty wg zakresu zrealizowanego. Skala czasu – dodanie: Kwartał 
 • Karty pracy – po przypisaniu do kategorii/obszaru – podział na kategorie/obszary a nie na pozycję kosztorysową KARTA PRACY
 • Kosztorys – kategorie i obszary – prezentacja kosztów rzeczywistych przedmiotów koszt-sprz. 
 • Kosztorys – Pokaż – dane wskazanej pozycji – automatyczne otwarcie zakładki: Sprzedaż i koszty – Koszty zewnętrzne
 • Kosztorys – ustawianie kolejności przedmiotów koszt-sprz
 • Okno Uzupełnij kartę pracy – dodanie kolumny Razem
 • Zakres zrealizowany. Ułatwienie wprowadzania pojedynczych wartości.

Zasoby

 • Ewidencja zasobów. Optymalizacja
 • Karta wyposażenia. Zaznacz/Odznacz wszystko