fbpx

Aktualizacja 167.01

Aktualizacja 167.01

Administrator

 • Formularz edycji pracownika + edycja zbiorcza – dodanie pola <<CheckBox>> Ustaw domyślną konfigurację kolumn.
 • ProStringGrid -> Definiuj formuły – formularz formuły – dodanie (pod Format wyświetlania) nieobowiązkowego pola <<ComboBox>> Polaryzacja {dodatnia, ujemna}. Polaryzacja dodatnia wyświetla tylko wyniki większe od zera a jak wynik formuły jest ujemny to wyświetla 0. Analogicznie polaryzacja ujemna – wyświetla tylko wyniki ujemne, a jak wynik jest dodatni to wyświetla 0;

 


Archiwum Zakładowe

 • Modyfikacja wydruków jako kolejne wersje wydruku

 


Finanse

 • Ewidencja faktur. Analiza kolumny: Osoba odbierająca dokument
 • Ewidencje dokumentów finansowych – Znajdź – Dekretacja – możliwość wyboru wielu pozycji w każdym z filtrów
 • Formularz dodania dokumentu finansowego kosztowego – po wyborze sprzedawcy automatyczna kontrola czy od danego sprzedawcy już istnieje dokument kosztowy o takim numerze dokumentu. Jeżeli istnieje to komunikat analogiczny jak podczas zapisu
 • Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – Dodanie kolumny Magazyn – z informacją którego magazynu dotyczy Nr dokumentu dostawy na magazyn
 • Formularze dokumentów finansowych sprzedażowe i kosztowe. Jeżeli dokument ma pozycje lub materiały to pola w głównej zakładce: Netto, VAT, Brutto – nieaktywne do edycji

 


Flota samochodowa

 • Faktury – Paliwa. Gdy rozliczenie ma opcję automatycznej generacji RW i podczas dodawania tankowania z formularza kontrola czy na stanie magazynu jest jeszcze paliwo aby można wygenerować RW
 • Formularz edycji pojazdu – możliwość zmiany asortymentu na typ Inny. Podczas zatwierdzenia formularza komunikat ostrzegawczy, że zostaną usunięte wszystkie dane z Floty dot. tego zasobu.
 • Karta drogowa
 • Raporty -> Tankowanie paliwa – dodanie kolumny: Nr dokumentu RW

 


Księgowość

 • Schematy księgowań. Formularz dekretacji – obsługa pozycji kosztorysowej po wyborze konta księgowego. Ustawienia – dodanie opcji: Nie uwzględniaj Pozycji kosztorysowej

 


Magazyn

 • Formularze: RW, WZ, MM – tabela z materiałami na stanie magazynu – menu: Otówrz obroty materiałowe Ctrl + O

 


Preliminarz

 • Alerty mailowe – w treści wysyłać również Uwagi

 


Rejestr dokumentów

 • Rozbudowa integracji z budowami na potrzeby ewidencjonowania projektów
 • Słowniki -> Rejestry dokumentów – dodanie 5 kolejnych pól typu Data

 


Serwis

 • Formularz dodania zgłoszenia serwisowego – dla uprawnienia „Serwis – Administrator” – w pełnym wymiarze z widoczną prawą częścią wraz w polami czasu realizacji. Zakładki: Zgłoszone, W trakcie realizacji – dodanie kolumny: Czas relizacji

 


Wykonawstwo

 • Budowy – Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo – <<PopupMenu>> Pokaż -> <<CheckBox>> wg jednostki organizacyjnej – prezentacja analogiczna do kategorii – drzewo: jednostka -> zasoby
 • Budowy – zakładki: Dokumentacja projektowa, Wykonawstwo – dodanie kolumn: E-mail, Strona WWW, Nr telefonu
 • Formularz uzupełniania karty pracy – wybór budowy/oferty – dostęp wg jednostek organizacyjnych + prowadzący budowę
 • Harmonogram pracy – pozycje etapów – zamiast numeru budowy zastosować symbol przypisanej jednostki org / identyfikator pracownika 
 • Import budów z MS Excel – dodanie nowych kolumn
 • Karta pracy – rozbudowa dla zasobów
 • Powiązanie kosztorysu z zamówieniem
 • Uniwersalny formularz wyboru budowy – dolna tabela wyboru zasobu budowy – dodanie menu: Dodaj, Edytuj, Usuń – wg uprawnień analogicznych jak w Budowach
 • Wydruk oferty
 • Wykonawstwo -> Słowniki -> Pozycje kosztowe. Eksport -> MS Excel, Open Office
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Formaty numeracji -> Zlecenia podwykonawcy, Protokoły odbioru podwykonawcy, Protokoły odbioru inwestora – dodanie jednego pola <<ComboBox>> Niezależna numeracja wg – analogicznie jak w formacie numeru budowy
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Zaawansowane – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie czyść daty wpisu z formularzu Znajdź budowę / ofertę

 


Zasoby

 • Stany – wszystkie stany materiałów – dodanie kolumny z indeksu materiałowego: Opis
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – pokaż faktury – kolumna Kwota zadekretowana przeliczona dla danego zasobu