fbpx

Aktualizacja 177.01

Aktualizacja 177.01

Administrator
 • Rozdzielenie struktur ProSetup od parametrów globalnych
 • Usunięcie funkcji: FormatujCiagDoBazy, FormatujCiagDoFormularza
 • Wydruki do PDF – Stopka – zamiast Licencjobiorcy dodać: wersję systemu
 • Zmiana wywoływania zdalnej pomocy

 


Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Alert migającej ikonki o zadaniach oczekujących na przyjęcie. Opcja uwzględniająca również zadania w trakcie realizacji. Opcja interwału alertu.

 


Finanse
 • Ewidencja faktur. Dodanie kolumn z dekretacji: Pracownik – Identyfikator, Przedmiot koszt/sprz – Identyfikator.
 • Faktury – Znajdź – dodanie filtru: Prowadzący z ramienia nabywcy
 • Faktury i Rachunki kosztowe i sprzedażowe – obowiązkowe pola: Nabywca, Sprzedawca
 • Faktury i Rachunki sprzedażowe – dodanie pola <<ProShape>> Osoba zatwierdzająca fakturę – formularz edycji, formularz znajdź, ewidencja, wydruk
 • Faktury. Dodanie kolumny: Rodzaj faktury
 • Formularz dodania faktury kosztowej – Materiały – po dodaniu PZ / dostawy na budowę a następnie anulowaniu formularza faktury – automatyczne usunięcie wygenerowanych dokumentów: PZ / dostawy na budowę\
 • Formularz faktury sprzedażowej – Pozycje – Kolumna: Symbol PKWiU – aktywne do edycji zawsze
 • Formularz faktury sprzedaży – Pozycje – rozliczenie faktur zaliczkowych
 • Formularze dokumentów finansowych kosztowych i sprzedażowych – Pozycje – dodanie kolumny Przel. numeric(15,2). Interakcja Wartość netto = Ilość * Cena jedn. * Przel. Na wydruku dokumentów sprzedażowych prezentacja kolumny tylko gdy jest wypełniony Przel.
 • Formularze dokumentów finansowych kosztowych i sprzedażowych – Pozycje – dodanie kolumny Uwagi
 • Formularze dokumentów finansowych kosztowych i sprzedażowych – Pozycje – zaokrąglanie od 5 w górę
 • Kasa i Bank. Import z MS Excel. Zastosowanie uniwersalnego formularza importu. Rozbicie kolumny Waluta na: Waluta – jednostka, Waluta – kod. Rozbicie kolumny Nr rachunku bankowego na: Nr rachunku bankowego odbiorcy, Nr rachunku bankowego nadawcy. Identyfikacja dokumentu finansowego – dodanie warunku sprawdzającego kwotę pozostałą do zapłaty
 • Kasa i Bank. Rejestry kasowo-bankowe – formularz – dodanie uniwersalnego formularza wyboru pracownika <<ProShape>> Dostęp ograniczony do. Jeżeli dla rejestru jest ograniczenie to uwzględnienie ograniczenia zarówno w zapisach kasowo-bankowych jak i w dokumentach finansowych. Jeżeli rejestr nie ma ograniczenia to tak jak dotychczas. Uprawnienie Kasa i Bank – Administrator – daje bezwzględny dostęp do wszystkich rejestrów bez względu na ograniczenia
 • Kasa i Bank. Zapisy kasowo-bankowe – import z pliku MS Excel – kolumna Nr dokumentu finansowego – sprawdzanie czy w ciągu znaków znajduje się numer nieuregulowanego dokumentu finansowego. Kolumna ta ma najwyższy priorytet
 • Wykonawstwo -> Ustawienia -> Ustawienia zaawansowane. Dodanie opcji <<CheckBox>> Inicjalizuj Wyszczególnienie wg Rodzaju prac, Inicjalizuj Wyszczególnienie wg Rodzaju zadania.
 • Formularze faktury i rachunku sprzedaży – pole Wyszczególnienie – dodać obok przyciski <<Button>> Rodzaj prac, Rodzaj zadania – umożliwiające wybór i dodanie (bez czyszczenia tego co już jest w tym polu) do pola Wyszczególnienie.

 


Flota samochodowa
 • Ewidencja przebiegu pojazdu. Wydruk dla celów VAT

 


Księgowość

Schematy księgowań – formularz w trybie edycji – możliwość wyboru kilku pozycji (analogicznie jak w trybie dodania) w polu: Pozycja kosztorysowa

 


Magazyn
 • Automatyczna generacja PZ na podst. WZ
 • Dokumenty magazynowe – edycja numeracji
 • Formularze magazynowe w trybie edycji – dodanie i obsługa pól edycji: Nr dokumentu, Nr kolejny
 • Stany -> Materiały planowane – Znajdź – dodanie filtru <<ComboBox>> Stan budowy

 


Nieruchomości
 • Rozliczenia – Rozliczenia liczników. Sumowanie kolumn: Zużycie, Netto
 • Umowy najmu – formularz edycji pojedynczej i zbiorczej – zakładka: Dane do płatności – dodanie pola <<ProShape>> Przedmiot koszt-sprz. Podczas generacji faktury sprzedaży zarówno w rozliczeniu jak i naliczeniu uzupełnienie ogólnego przedmiotu koszt-sprz faktury.
 • Umowy najmu – Nieruchomości – formularz Lokale w ramach umowy – dodanie <<PopupMenu>> Przedmiot koszt-sprz. Analogiczne działanie jak Stawka VAT – uzupełnianie w pozycjach faktury. Przedmiot koszt-sprz ustawiony w tym miejscu ma najwyższy priorytet.
 • Umowy najmu – Znajdź – Stan umowy – <<CheckListBox>>

 


Preliminarz
 • Alerty mailowe dot. preliminarza powiązanego z ofertą/budową – dodanie informacji: Nr oferty, Nr zapytania ofertowego, Termin złożenia oferty, Nr budowy, Temat, Rodzaj prac, Stan oferty, Stan budowy

 


Rejestr dokumentów

Definiowanie dokumentów generowanych do szablonów MS Excel – dodanie pól: Kontrahent 1 – Uwagi, Kontrahent 2 – Uwagi, Kontrahent 3 – Uwagi, Kontrahent 4 – Uwagi

 • Dodanie kolumny: Rejestr
 • Ewidencja + kompozytor kolumn – dodanie: Nr kolejny.
 • Nowe uprawnienie: Edycja numeru formatowanego.wywołanie.
 • Po wyborze Rejestru i wyświetleniu dokumentów – aktywny kursor na tabeli zamiast na polu wyboru Rejestru
 • Rejestr dokumentów –> Eksport -> Drukuj – jako tytuł wydruku zamiast Rejestr dokumentów zastosować nazwę wybranego Rejestru
 • Rejestr dokumentów. <<PopupMenu>> Jedno główne menu Załączniki do którego zostaną przeniesione: Załączniki Ctrl+S, Pobierz wszystkie załączniki + nowe podmenu: Wyślij załaczniki jako e-mail – analogicznie jak z kontenera załączników – otwarcie klienta poczty z podłączonymi wszystkimi załącznikami, jeżeli kursor stoi na komórce w której jest adres e-mail to inicjalizacja adresata w kliencie poczty.

 


Wykonawstwo
 • Budowy – Sprzedaż i koszty – Koszty zewnętrzne – kolumna Pozycja kosztorysowa budowy – ograniczona tylko do danej budowy
 • Budowy, Oferty – pole wyboru Inwestora, kolumna w ewidencji – obsługa oddziałów
 • Formularz wypełnij kartę pracy sprzętu. Opcja wpisania stanu licznika zamiast Ilości. Ilość obliczna jako różnica pomiędzy wpisanym stanem licznika a stanem poprzednim. Automatyczna aktualizacja stanu licznika
 • Harmonogram pracy. Aktualny wydruk nazwać jako: Harmonogram szczegółowy. Dodać nowy wydruk: Harmonogram uproszczony.
 • Karty pracy – obliczanie nadgodzin. Jeżeli w angażu są godziny od… do… to nadgodzinami są wpisy w kartach pracy posiadające godziny od… do… wykraczające poza przedział z anagażu. Jeżeli w angażu nie ma godzin od… do… to nadgodzinami są wpisy w kartach pracy których ilość jest większa od ilości angażu.
 • Kontener załączników. Blokowanie załączników powinno również uniemożliwić pobranie i otwarcie załączników
 • Oferty, Budowy – Znajdź – Dokumenty – dodanie filtru <<Edit>> Nr dokumentu
 • Pracownicy – Dane o zatrudnieniu – dodanie opcji: Dodatek bez nadgodzin
 • Umowy ramowe z inwestorem, Umowy ramowe z podwykonawcą – pola wyboru kontrahenta, kolumny w ewidencji – obsługa oddziałów

 


Zasoby
 • Dokumenty: OT, LT, WT, KS
 • Formularze Znajdź protokoły – wykorzystanie uniwersalnych pól wyboru <<ProShape>>
 • Gospodarka zasobami -> Ustawienia – Ogólne – do opcji: Wyślij e-mail z prośbą… – dodanie pola <<Edit>> do wpisania adresów mailowych do których będą wysyłane powiadomienia
 • Gospodarka zasobami -> Ustawienia – zakładki: Protokoły przekazania, przesunięcia, likwidacji – dodanie opcji: <<CheckBox>> Automatycznie generuj protokół
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – dodanie kolumn: Jednostka rozliczeniowa, Aktualna stawka
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – dodanie kolumny: Nr protokołu likwidacji
 • Wszystkie ewidencje zasobowe – kolumna: Data przyjęcia na stan – wg daty w formularzu edycji: Data wejścia na stan – zamiast z historii użytkowników