fbpx

Aktualizacja 185.1

Aktualizacja 185.1

Archiwum Zakładowe
 • Spisy zdawczo-odbiorcze. Podanie Podrodzaj spisu DA: Akta osobowe
 • Ustawienia programu – Pliki – dodanie pola Katalog załączników

Finanse
 • Delegacje. Sprawdzenie funkcji Drukuj – obecnie po kliknięciu nie ma żadnej reakcji
 • Eksport faktur do InsERT. Generacja dokumentów magazynowych PZ/WZ dot. dekretacji faktury na budowy. Finanse – Ustawienia – Import Eksport – InsERT – <<CheckBox>> Podczas eksportu dekretacje zapisuj jako dokumenty magazynowe PZ/WZ. Nr budowy przekazywany w polu: ComboBox {Uwagi, Komentarz, Podtytuł dokumentu}
 • Faktura dostawa wewnętrzwspólnotowa w wersji angielskiej – na wydruku brak frazy dostawa wewątrzwspólnotowa
 • Formularz dekretacji dokumentu finansowego. Przy edycji budowy jeżeli budowa się nie zmienia to nie czyścić Zasobu budowy
 • Formularz dekretacji dokumentu finansowego – dekretuj wg schematu – nie czyścić poprzednich pozycji
 • Formularz dodania faktury sprzedaży – Pozycje – Dodaj z zamówienia – Ilość = Ilość wg zamówienia – Ilość sprzedana
 • Formularz dodania faktury sprzedaży – Pozycje – Dodaj z zamówienia. Interakcja: pole Wyszczególnienie na fakturze = Uwagi z zamówienia
 • Formularz dodania kosztu/sprzedaży wewnętrznej. Dodanie <<CheckBox>> Po dodaniu otwórz formularz dodania sprzedaży/kosztu wewnętrznego. Zainicjalizowane: wyszczególnienie, przedmiot koszt-sprz, wartość, waluta
 • Formularz edycji faktury sprzedaży. Jeżeli nie ma w bazie wartości w terminie dni od… to nie inicjalizowac wartością zero i nie wykonywać interakcji na pole Termin płatności
 • Formularz faktury sprzedaży – możliwość edycji nazwy pozycji wg protokołu odbioru
 • Kasa i Bank. Zapisy kasowo-bankowe – Import -> MT940 -> ING
  Koszty / Sprzedaż wewnętrzna – import z pliku – obsługa pól: Nr dokumentu, Nr księgowy
 • Koszty i sprzedaż wewnętrzna. Generacja dokumentów do szablonu MS Excel
 • Zadekretowano, Pozostało do dekretacji – wyłączyć z warunku przedmiot koszt-sprz

Flota samochodowa
 • Raporty – Opłata środowiskowa – Pole Półrocze nieobowiązkowe. W przypadku braku wyboru półrocza – prezentacja raportu dla całego roku.

Kancelaria
 • Raport dla klienta. Uprawnienie Podgląd: Raport dla klienta w kolumnie Podgląd
 • Raport dla pracownika. Uprawnienia Podgląd: Raport dla pracownika (dostęp tylko do siebie), Raport dla pracownika – dostęp do wszystkich

Magazyn
 • Indeks materiałów – Znajdź – zmiana filtru Jest na stanie magazynów <<ComboBox>> tak, nie
 • Obroty materiałowe – Znajdź – dodanie nowego filtru <<ProShape>> Materiał – uniwersalny formularz wyboru z możliwością wyboru kilku pozycji
 • Stany – Materiały kontrahentów – Sprzedane – poprawa błędu SQL
 • Stany – Materiały na budowach – Znajdź – dodanie filtru: Pokaż stan na dzień – analogicznie jak w Stanach magazynowych

Rejestr dokumentów
 • Ewidencja dokumentów – dodanie kolumny: Dekretacja na oferty. Usunięcie danych oferty z kolumny Dekretacja na zadania
  Ustawienia. CheckBox: Wyświetlaj dokumenty należące do rejestru zagnieżdżonego


Serwis
 • Formularz edycji zgłoszenia – pole Umowa ramowa – poprawa zakresu danych w sytuacji gdy zgłaszającym była osoba kontaktowa kontrahenta

Wykonawstwo
 • Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumn dynamicznych wg danych o zatrudnieniu: Składniki wynagrodzenia
 • Czasochłonność zasobów. Dodanie kolumn Ilości i Wartości za porę nocną i dni świąteczne.
 • Formularz dostawy materiałów – dostawa przez magazyn
 • Formularz zakresu zleconego do zasobu budowy. Jeżeli istnieje zakres zrealizowany to przy próbie zmiany pozycji kosztorysowej komunikat: „Nie można zmienić pozycji kosztorysowej ponieważ istnieje zakres zrealizowany”
 • Kosztorys. Import z ZUZIA XML. Rozdzielenie budżetu i umowy
 • Plan pracy – Wypełnij plan pracy. Import – MS Excel, CSV. Aktywacja funkcji
 • Pracochłonność rzeczywista. Zamiana filtru Miesiąc-Rok na zakres dat od… do…. Dodanie kolumny Jednostka organizacyjna
  Protokół odbioru wg wartości
 • Raporty -> Czasochłonność zasobów – kolumnę Zadarzenia rozdzielić na dwie: Zdarzenia – ilość, Zdarzenia – wartość
 • Zestawienie kart pracy. Dodanie kolumny: Godziny od… do…

Zasoby
 • Ewidencja zasobów – Znajdź – dodanie filtru: Data likwidacji
 • Ewidencja zasobów i protokoły z wydrukami – nazwa nieruchomości powinna być wyświetlana w formacie takim jak w formularzu edycji
  Wydruk Spis z natury – likwidacja kolumny Rok produkcji i rozszerzenie kolumny Typ/Model