fbpx

Aktualizacja 219.01

Aktualizacja 219.01

Elektroniczny Obieg DokumentówZadania – Znajdź – dodanie filtrów: Kontrahent, Data dokumentu od… do…
FinanseBudżet. Alerty mailowe o zbliżającym się wyczerpaniu środków budżetu z odpowiednim wyprzedzeniem kwotowym
Budżet. Dolna tabela w zakładce: Wyszczególnienie. Dodanie nowych zakładek: Koszty rzeczywiste, Sprzedaż rzeczywista
Budżet. Dwie tabele – dodanie kolumn: Budżet kosztowy pozostały do wykorzystania, Budżet sprzedażowy pozostały do wykorzystania. Kolumny Stopień wykorzystania w formacie procentowym.
Budżet. Formularz – dodanie pola: Przedmiot koszt-sprz
Finanse – Ustawienia – Pozostałe – dodanie opcji <<CheckBox>> Wymagany załącznik podczas dodawania dokumentu finansowego kosztowego
Finanse – Ustawienia – Pozostałe – Wymagane parametry dekretacji – dodanie opcji: Pozycja kosztorysowa jeżeli jest wybrana budowa
Formularz faktury kosztowej – Pozycje – Dodaj rozliczenie zaliczki – powinno przenosić dekretację
Formularz rachunku, noty obciążeniowej. Dodanie pola Załączniki (analogicznie jak przy fakturach)
Kasa Bank. Formularz zapisu. Dolna tabela z dokumentami finansowymi – Filtruj. Podczas filtrowania pamięć wcześniej zaznaczonych dokumentów.
Opcja wydruku zaległości na dokumentach sprzedaży. Uwzględnienie niewpłaconych kaucji
Spójność podziału na pozycje kosztorysowe wg dekretacji: koszt-sprzedaż Wn-Ma
KontrahenciKonta bankowe. Opcja umożliwiająca brak kontroli poprawności formatu konta bankowego
Uniwersalny formularz wyboru osoby kontaktowej kontrahenta. Dodanie filtru: Aktywny {tak, nie}. Sprawdzanie wg aktywności kontrahenta
MagazynFormularz PZ. Lista materiałów. Dodanie kolumn: Nr budowy, Nr zamówienia wewnętrznego
Formularz zamówienia materiałowego zewnętrznego – dodanie opcji <<CheckBox>>: Pokaż tylko materiały wybranego dostawcy na wybraną budowę
Indeks materiałów. Format wyświetlania – dodanie: Producent, Nr producenta
Indeks materiałów. Podczas aktualizacji ceny zakupu wg faktury/dostawy materiałów powinna również aktualizować się cena sprzedaży wg marży %
PZ, Dostawy materiałów. Integracja poszczególnych materiałów z preliminarzem. Możliwość dodawania pozycji preliminarza również z poziomu formularzy PZ i Dostaw materiałów.
Remement. Wydruk
Stany – Materiały na magazynach. PopupMenu: Przenieś – dodanie podmenu: Wydanie zewnętrzne WZ, Rozchód wewnętrzny RW, Przesunięcie międzymagazynowe MM, do modułu Zasoby. Wg operacji masowej z kontrolą aby wszystkie zaznaczone pozycje należały do jednego magazynu. Kontrola uprawnień
Ustawienia. Dodanie opcji CheckBox: Indeks materiałów – Przedmiot koszt-sprz obowiązkowy
Wydruk dokumentu WZ. Dodanie sekcji: Sprzedawca, Odbiorca z danymi: nazwa, adres, NIP.
Zamówienia materiałowe zewnętrzne. Podczas podglądu wydruku generowanie nazwy analogicznie jak w fakturach wg ustawień e-zamówień
NieruchomościAutomatyczne rozliczanie zaliczek. Opcja umożliwiająca zaliczanie odczytów liczników na poczet wystawionych zaliczek
Grupowanie mediów. Podczas rozliczania zaliczek medium nadrzędne traktowane jako składnik całej grupy
Poprawa zaokrąglania wystawionych zaliczek przy rozliczaniu
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – Rozlicz koszty – Odczyty liczników tylko te, których data odczytu jest w zakresie rozliczenia od… do…
Umowy najmu. Zakładka Nieruchomości – dodanie kolumny Udział procentowy [%]. Zakładki: Umowy, Nieruchomości – jeżeli jest Udział procentowy to przeliczanie wartości mediów wg udziału procentowego
PreliminarzEdycja zbiorcza nie powinna respektować pól obowiązkowych z Ustawień
Format alertu e-mail – Treść – do każdego pola dodanie opcji: Uwzględnij <<Edit>> dni przed terminem
Poprawna identyfikacja nr telefonów przy alertach SMS
SerwisPreliminarz
WykonawstwoBudowy – Sprzedaż i koszty – Koszty zewnętrzne. Dokumenty magazynowe automatycznie zapłacone łącznie z historycznymi
Budowy – Sprzedaż i koszty – Koszty zewnętrzne/wewnętrzne – Kwota podzielona na pozycje kosztorysowe powinna dotyczyć tylko danej budowy
Formularz Uzupełnij plan/kartę pracy – Dodanie przycisku: Uzupełnij wg angażu. Zmiana etykiety: Uzupełnij wg planu pracy
Karta pracy na kategorię kosztorysu – dodanie jedn. miary kategorii do pola Zakres zrealizowany
Kosztorys. Obszary i Kategorie – możliwość zmiany w formularzu edycji pomiędzy typem: kategortia, obszar
Oferty, Budowy. Legenda interaktywna
Słownik: Pozycje kosztowe – Znajdź – uwzględnienie we filtrach znaku % (dowolny znak). Analogicznie jak w Indeksie materiałowym
Wydruk oferty – dodanie danych dodatkowych kosztorysu.
Wydruk zamówienia wewnętrznego