fbpx

Aktualizacja 225.01

Aktualizacja 225.01

AdministratorDostosowanie projektu do nowej wersji kompilatora: Embarcadero C++ Builder 11.2
Kartoteki – Jednostki organizacyjne – Skład jednostki organizacyjnej. Zasoby wg nowej struktury
StringGrid – Znajdź ciąg. Jeżeli znajdzie to nie powinien przesuwać tabeli w prawo
ALLOgranicz dostęp – wg operacji masowej
Archiwum ZakładoweRWA. Import z pliku. Modyfikacje
Spisy zdawczo-odbiorcze. Import z pliku. Modyfikacje
Elektroniczny Obieg DokumentówAutomatyczna akceptacja pierwszego etapu procesu, który ma opcję wymaganej dekretacji 100%. Zmiana kolejności w przypadku gdy jest dodawana faktura z procesem EOD
Automatyczna generacja zamówień wewnętrznych wraz z importem pozycji z pliku Excel, który jest załączony do sprawy EOD
FinanseDokumenty finansowe. Obsługa Serii dokumentów
Ewidencja kaucji – Znajdź – dodanie filtru: Data wystawienia dokumentu finansowego od… do…
Formularz kontrahenta – Warunki płatności. Dodanie pola <<Memo>> Treść nad stopką faktury, będącego uszczegółowieniem takiego samego pola w Finanse – Ustawienia – Wydruk faktury. Działanie analogiczne jak w polach: Treść maila
Specyfikacje do zaliczek. Likwidacja kolumny Stan zaliczki. Zmiana nazwy kolumny: Stan specyfikacji na: Stan zaliczki {zaliczka nierozliczona, zaliczka rozliczona}
InformatykaOptymalizacja menu: Urządzenia
Kadry i PłaceEksport – CDN OPTIMA. Dane wg kart pracy
RCP. Obsługa równoległych wejść
Rejestruj zdarzenie RCP. Zaokrąglanie czasu do pełnych 5 min
KomunikatorNowy moduł: Komunikator
MagazynFormularze: PZ, WZ, PW, RW, ZW, MM. Dodanie pionowych spliterów pomiędzy sekcjami: Skąd, Dokąd, Uwagi
Formularze: RW, WZ. Jeżeli jest wskazana budowa (nie zamówienie wewnętrzne) to w dolnej tabeli z materiałami dodać dwie opcje RadioButton: Materiały niezamówione (default), Materiały zamówione niezrealizowane
Indeks materiałowy. Dolna tabela. Dodanie kolumny: Lokalizacja {Magazyn/Regał/Półka; jeżeli kilka to wymienione po przecinku}. Kompozytor kolumn
Indeks materiałów. Jednostka miary alternatywna
Indeks materiałów. PopupMenu: Edytuj -> aktualizuj lokalizację wg domyślnej
Likwidacja zapytań materiałowych wewnętrznych
Materiały na magazynach. Dodanie kolumn: Regał domyślny, Półka domyślna
Uniwersalny formularz wyboru zamówienia materiałowego wewnętrznego. Dodanie filtru: Stan – z możliwością wyboru wielu
NieruchomościDrzewo nieruchomości – dodanie zakładki: Najem (przed zakładką Eksploatacje) – ewidencja umów najmu z możliwością przejścia do umowy (analogicznie jak w zakładce Eksploatacja)
Drzewo nieruchomości – Umowy eksploatacyjne – dodanie PopupMenu: Przejdź do umowy
Drzewo nieruchomości. Dodanie przycisku Odśwież
Drzewo nieruchomości. Plan – widok narastający wg drzewa nieruchomości
Drzewo nieruchomości. Preliminarz – prezentacja również pozycji powiązanych w umowami najmu i eksploatacyjnymi dot. wskazanego obiektu/lokalu. Prezentacja narastająca wg drzewa nieruchomości
Ewidencje – Książka Obiektu Budowlanego. Dostęp wg tych samych parametrów co z poziomu ewidencji obiektów
Ewidencje: Obiekty, Lokale, Grunty. Po zmianie kompozycji kolumn odświeżenie danych
Import odczytów liczników. Obsługa umów najmu i eksploatacyjnych
Książka Obiektu Budowlanego z poziomu drzewa nieruchomości. Poprawa inicjalizacji pola Obiekt
Naliczenia. Formularz naliczenia. Likwidacja interakcji na pole: Data sprzedaży/wykonania usługi
Raport Rozliczenie eksploatacji. Modyfikacje
Rozliczenia. Zamiast „Data rozliczenia” uwzględniać „Data do…”
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia – formularz – Procent podziału zapisywany w bazie
Umowy eksploatacyjne. Rozliczenia – Rozlicz koszty – Label: Kwota rozliczona – jeżeli zgadza się z sumą faktur to kolorem zielonym, jeżeli nie to kolorem czerwonym
Umowy najmu – Znajdź – dodanie filtru: Waloryzacja {tak, nie}
Umowy najmu. Dodanie PopupMenu: Otwórz -> Wynajmujący, Najemca
Umowy najmu. Podczas usuwania umowy sprawdzenie czy są załączniki. Jeżeli tak to odpowiedni komunikat zamiast błędu SQL.
Umowy najmu. Tabela w zakładce Nieruchomości, formularz Lokale w ramach umowy. Dodanie kolumn: Funkcja lokalu (za Rodzajem lokalu), dane dodatkowe lokali (za Nr lokalu)
PreliminarzFormularz. Dodanie pola DateTime: Prognozowany termin płatności (pod Typem transakcji). Dodanie kolumny w ewidencji. Uwzględnienie tego pola w raporcie Płynność finansowa. W raportach Analiza finansowa i Cashflow pola z preliminarza: Termin wykonania -> data wystawienia/sprzedaży, Prognozowany termin płatności -> termin płatności. Aktualizacja danych historycznych wg Terminu wykonania
WykonawstwoBudowy – Materiały – Zestawienie materiałów. Dodanie PopupMenu: Edytuj -> Aktualizuj zakres zrealizowany kosztorysu wg ilości wykorzytanej materiałów
Budowy – Materiały – Import z Excel – formularz pośredni – dodanie opcji: Generuj zamówienie wewnętrzne (nad opcją Rejestruj dostawę)
Ewidencja zleceń do podwykonawców. Dodanie funkcji: Drukuj – z poziomu PopupMenu
Formularz zasobu budowy – zakładka Etapy – automatyczne powiązanie etapów z pozycjami kosztorysowymi wg relacji: dla pozycji kosztorysowej jest przypisany jeden etap ale jeden etap może dot. wielu pozycji kosztorysowych
Harmonogram. Poprawa ergonomii planowania budżetu i sprzedaży preliminarza
Kosztorys. Budżet zakontraktowany – tylko z zakładki Wykonawstwo (nie z Materiałów)
Stany – Materiały na magazynach. Zmień lokalizację. Formularz przejściowy z podaniem ilości. Jeżeli podana ilość różni się od ilości na stanie to automatyczna generacja MM na ten sam magazyn ale inną lokalizację
ZasobyDokumenty LT. Zamiana etykiety – zamiast: Sprzedaż -> Likwidacja