fbpx

Aktualizacja 227.01

Aktualizacja 227.01

AdministratorImport danych z pliku. Optymalizacja
Uprawnienia. Role
Elektroniczny Obieg DokumentówSłowniki – Procesy – formularz etapu procesu – dodanie opcji CheckBox: Akceptacja zamówienia materiałowego. Zamiana obecnych mechanizmów wymagalności zamknięcia całego procesu EOD aby można było wykonać kolejne czynności zamówień materiałowych
FinanseEwidencja faktur. MainMenu Edytuj -> Przenumeruj pozycje dekretacji. Wg operacji masowej
Ewidencja faktur. PopupMenu: Otwórz – Kaucje
Faktury sprzedaży – PopupMenu: Drukuj – dodanie skrótu podkreślającego literę „k” kosztem funkcji Kopiuj.
Formularz faktury kosztowej – Pozycje wg materiałów – do nazwy materiału dodać Nr seryjny
PKWiU. Słownik. Dodanie filtra w ewidencji faktur z możliwością wyboru wielu. Aktualizacja danych historycznych wg słownika
Poprawa generacji numeru faktury sprzedaży po zamianie z pro formy
Raporty: Cashflow, Analiza finansowa. Szczegóły kosztów/sprzedaży planowanej. Dodanie danych dodatkowych preliminarza
Flota samochodowaOkno Paliwo. Dodanie Wartości brutto
Kadry i PłaceEksport – CDN OPTIMA. Opcje identyfikacji budowy
Ewidencja RCP. Dodanie kolumny: Stanowisko
Pracownicy. Dane o zatrudnieniu. Zakładka Stawka/godz. – dodanie pola Edit: Stawka/nadgodzinę
KontrahenciDodaj -> nową instancję. Uzupełnianie spadkobiercy. Przy kopiowaniu kont bankowych uzupełnienie nazwy banku
MagazynBudowy – Materiały. W przypadku braku uprawnienia: Wykonawstwo – Dostęp do danych finansowych – brak dostępu do wartości kwotowych – wyświetlanie: Brak dostępu (analogicznie jak w pozostałych zakładkach)
Dodanie kolumn Regał domyślny, Półka domyślna: PZ, WZ, PW, RW, ZW, MM tabela materiałów formularz i okno,
Formularz PZ. Dodanie kolumn: Producent, Nr producenta
Formularz Zamówienia materiałowego zewnętrznego – Pozycje – dodawanie pozycji bezpośrednio do tabeli. PopupMenu: Dodaj pozycję. Nowo dodana pozycja automatycznie jest dodawana do indeksu materiałowego
Indeks materiałów. Import z pliku. Jeżeli są tylko dwie kolumny: KTM lub Indeks oraz Cena jedn. to szybka operacja aktualizacji ceny jedn.
Indeks materiałów. Import z pliku. Ścieżka kategorii nieobowiązkowa
Materiały na magazynach. Rozdzielenie kolumny: Kod kreskowy na dwie kolumny: Kod kreskowy indeksu, Kod kreskowy dostawy
Stany – Materiały na magazynach – dodanie kolumn wg zamówienia wewnętrznego: Nr budowy zam. wew., Temat budowy zam. wew., Pozycja kosztorysowa zam. wew.. Obsługa w formularzu Znajdź
Ustawienia – Ogólne – Stały tekst na dokumentach magazynowych
Wydruk RW. Dodanie Numeru konta księgowego powiązanego z budową w schematach księgowych. Schemat bez pozycji kosztorysowej
NieruchomościDrzewo nieruchomości – Otwórz – powiązane umowy najmu. Prezentacja wszystkich powiązanych umów, również tych zakończonych
Drzewo nieruchomości – Plan. Dodanie suwaka pionowego i poziomego
Drzewo nieruchomości – Znajdź – dodanie filtru: Funkcja lokalu.
Ewidencja lokali. PopupMenu: Otwórz -> powiązane umowy najmu. Prezentacja wszystkich powiązanych umów, również tych zakończonych
Ewidencja lokali. Sumy FixedRow
Ewidencja lokali. Umowy najmu. Dodanie kolumn: E-mail najemcy, Nr telefonu najemcy, Adres najemcy
Indywidualne konta bankowe dla klientów
Liczniki. Struktura wg liczników, Struktura wg lokali. Domyślnie drzewo zwinięte. Po edycji odświerzenie tylko edytowanego licznika bez zmiany układu drzewa
Naliczenia – dolna tabela z pozycjami. Dodanie sumy FixedRow dla kolumn: Netto, VAT, Brutto, Media
Naliczenia. Po zmianie daty naliczenia lub okresu od… do… automatyczna aktualizacja tych dat we wszystkich rozliczeniach podpiętych pod to naliczenie
Raport Rozliczenie opłat eksploatacyjnych najemcy. Dodanie PopupMenu: Pokaż szczegóły. Dla wskazanego miesiąca
Raport Rozliczenie opłat eksploatacyjnych najemcy. Górna tabela z informacjami – dodanie wiersza (pod Lokalami): Powierzchnia [%]. Przeniesienie sumy metrażu z wiersza lokali
Raport Rozliczenie opłat eksploatacyjnych. Zmiana szerokości dowolnej kolumny z miesiącami powoduje automatyczne ustawienie tej szerokości dla pozostałych kolumn z miesiącami. Pamięć.
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia. Po wykonaniu rozliczenia przedmiot koszt-sprz w dekretacji wg przedmiotu w nagłówku faktury (jeżeli jest uzupełniony). Po anulowaniu rozliczenia następuje usunięcie dekretacji, po tym usunięciu powinny wygenerować się nowe pozycje dekretacji tak jak przy dodaniu nowej faktury z uwzględnieniem przedmiotu koszt-sprz z nagłówka (jeżeli jest uzupełniony)
Umowy eksploatacyjne – Rozliczenia. Rozwiązanie problemu konczących się umów najmu
Umowy eksploatacyjne. Przypisanie % podziału na koszyki wg którego będzie następowała automatyczna inicjalizacja podziału na koszyki w rozliczeniu
Umowy najmu – Aneksy – okres obowiązywania od… do… – uwzględnienie w: umowach najmu (rozliczenia i naliczenia), w umowach eksploatacyjnych (rozliczenia), ewidencji lokali (stan, najemca)
Umowy najmu. Konfigurator treści wydruku umowy. Wydruk do PDF zamiast Word.
Umowy najmu. Lokale w ramach umowy. Obok numeru umowy dodać nazwę najemcy
PreliminarzKopiuj – Wklej
Rejestr dokumentówSłowniki – Rejestry dokumentów – Dostęp dla użytkowników – formularz – zawężenie zakresu danych tylko do użytkowników
SerwisEwidencja zgłoszeń serwisowych – wszystkie zakładki. Dodanie kolumny: Kontrahent
Słowniki – Katalog usług – formularz – zakładka Kontrahenci widoczna niezależnie od wielofirmowości
WykonawstwoAktualizacja kosztów rzeczywistych wg danych o zatrudnieniu. Komunikaty o zamkniętej dekretacji kosztów powinny wskazywać nr budowy
Aneksy do zlecenia podwykonawcy
B2B. Dostęp wg dostępu do jednostek organizacyjnych w ramach modułu Wykonawstwo
Budowy – Znajdź – pamięć ostatnio otwartej zakładki
Budowy – Znajdź – Sprzedaż i koszty – dodanie filtru: Data dekretacji od… do… Obok filtrów dodanie opcji z pamięcią: CheckBox: Ustawiaj „Datę dekretacji do” wg aktualnej daty
Ewidencja budów – kolumna Zysk rzeczywisty – wyliczany również gdy nie ma sprzedaży rzeczywistej lub kosztu rzeczywistego
Formularz dodania faktury kosztowej. Jeżeli w pierwszej zakładce jest wybrana budowa to po przejściu do zakładki Materiały domyślne ustawienie filtru Znajdź dla danej budowy
Formularz oferty/budowy – Umowa ramowa z inwestorem. Formularz podwykonawcy budowy – Umowa ramowa z podwykonawcą. Likwidacja ograniczania zakresu danych wg daty
Formularz zasobu budowy – Zakres zlecony – kolumna ColCheck – obsługa spacji do zaznaczania/odznaczania
Formularz zasobu budowy – Zakres zlecony – po zmianie Wartości interakcja na pole Cena jedn.
Formularz zasobu budowy – Zakres zlecony. Procentowe dzielenie zakresu wg operacji masowej. Dodanie pól: <<Edit>> Kwota zlecenia, <<Button>> Przelicz pozycje. Proporcjonalne przeliczenie cen jedn. wraz z odpowiednim dopełnieniem aby wartość sumaryczna wyszła taka jak w polu Edit
Formularz zasobu budowy. Otwierany w trybie maxymalnym analogicznie jak formularz zestawienia materiałów budowy
Import kosztorysu z Rodos. Obsługa formatu rds7
Jednostka organizacyjna różna dla oferty i budowy (analogicznie jak prowadzący)
Karty pracy. Wypełnianie, import z pliku. Podawanie pozycji kosztorysowej nieobowiązkowe. Jeżeli nie jest podana pozycja kosztorysowa to automatyczne wygenerowanie pozycji kosztorysowej i przypisanie do pozycji KARTA PRACY
Kosztorys – Zakres zrealizowany – Dodaj zbiorczo. Jeżeli jest opcja: względem kosztorysu to kolumna Ilość zrealizowana powinna uwzględniać zakres zrealizowany z opcją Inwestor
Kosztorys. Import z NORMA ATH. Jeżeli np. robocizna ma zerową stawkę to importować ją do zasobów bo mam jeszcze zakres prac [rbh], który powinien być widoczny.
Kosztorys. Kolumna: Marża rzeczywista – prezentacja wartości również dla kategorii/obszarów
Kosztorys. Narzut [%] do 4 miejsc po przecinku
Materiały niezamówione. Dodanie kolumn: Dodatkowe informacje, Uwagi
Okno Budowy/Oferty. Pasek tytułowy – do wyświetlanej budowy/oferty dodać aktualnie wybrany zakres: [Wersja 1], [Umowa], [Aneks 1], ..
Wykonawstwo – Raporty – Harmonogram szczegółowy – Znajdź – Dodanie filtrów: Data realizacji od… do…, CheckListBox: Stan {nieprzeterminowane, przeterminowane, zakończone}
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – dodanie opcji <<CheckBox>> Kosztorys – automatycznie uzupełniaj Normy podczas importu z pliku
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane – dodanie: Kompozytor kolumn protokołu odbioru z podwykonawcą, Kompozytor kolumn protokołu odbioru z inwestorem. Obecne kolumny + Zakres zlecony, Zaawansowanie[%]: wg aktualnego protokołu, wg poprzedniego protokołu, razem. Likwidacja opcji CheckBox: Nie drukuj historii zakresu zrealizowanego.
Wykonawstwo – Ustawienia – Ustawienia zaawansowane. Dodanie opcji: Kosztorys – rejestracja zakresu zrealizowanego – nie inicjalizuj kolumny Wykonawca, Kosztorys – rejestracja zakresu zrealizowanego – nie inicjalizuj kolumny Inwestor. Zastosowwanie przy dodaniu zbiorczym i jednostkowym
ZasobyDokumenty środków trwałych: OT, WT, LT, Karta środka trwałego. Do nazwy asortymentu dodać Typ/Model
Historia lokalizacji. Usuwanie wpisów