fbpx

Aktualizacja 234.01

Aktualizacja 234.01

AdministratorEwidencja kodów kreskowych. Dodanie: Ustawienia – <<CheckBox>> Podczas dodawania kodu kreskowego w formularzu inicjalizuj jako Zamknięty
FinanseAlerty o windykacji wysyłane z tych samych kont mailowych co e-faktury
Dekretacja – Uwagi – Automatyczne uzupełnianie Magazynu i nr PZ
Dekretacja zbiorczo wg schematu – jeżeli suma pozycji jest 100% to dopełnianie ostatniej pozycji aby dokładnie cała kwota była zadekretowana
Ewidencja faktur – kolumna Nr dokumentu WZ – obsługa również dla faktur korekt zakupu
Ewidencja faktur – Znajdź – dodanie filtru: Magazyn. Dla kosztowych wg PZ, dla sprzedażowych wg WZ, dla korekt kosztowych wg WZ
Ewidencja faktur kosztowych. Kolumna: Nr dokumentu WZ – obsługa faktur kosztowych korygujących na podstawie WZ
Ewidencja faktur. Otwórz -> Dostawy materiałów
Finanse – Ustawienia – Pozostałe – nowa opcja CheckBox: Wymagana forma płatności w fakturach
Formularz dekretacji. Po wybraniu nieruchomości uzupełnienie jednostki organizacyjnej nieruchomości
Formularz dekretacji. Po wybraniu zasobu automatyczne wypełnienie pracownika i jednostki organizacyjnej zasobu
Formularz dostawy materiałów – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie inicjalizuj. Pamięć wg zalogowanego
Formularz faktury kosztowej – Materiały – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie inicjalizuj. Pamięć wg zalogowanego. Podczas edycji pojawią się tylko materiały z zaznaczonych dostaw
Formularz faktury kosztowej – zakładka Materiały – dodanie PopupMenu: Edytuj dostawę – w celu rozdzielenia materiału na poziomie faktury
Formularz faktury kosztów/sprzedaży – Materiały – zastąpienie CheckBox Faktura za materiały akcją otwarcia zakładki Materiały
Formularz podziału kosztu na pozycje kosztorysowe. Nie podawać waluty aby można było zmieniać podzielone wartości. Podział proporcjonalny – dopełnienie do wartości różnej od zera
Generacja faktury korygującej jednostką organizacyjną magazynu – dodanie przedmiotu koszt-sprz będącego materiałem
Schematy dekretacji – formularz – tabela – dodanie kolumny: Pozycja kosztorysowa (za Tematem budowy)
Flota samochodowaEwidencja pojazdów. Dodanie kolumn: Data ostatniej aktualizacji stanu licznika [km], Data ostatniej aktualizacji stanu licznika [mtg]. Znajdź – dodanie filtrów: Aktualizacja stanu licznika [km] <<ComboBox>> {tak, nie} w okresie <<DateCheck>> od… do…, Aktualizacja stanu licznika [mtg] <<ComboBox>> {tak, nie} w okresie <<DateCheck>> od… do…
Formatki Excel protokołów przekazania, przesunięcia i likwidacji – Stan licznika – rozdzielenie na dwa pola: Stan licznika [km], Stan licznika [mtg]
Import tankowań z DKV. Aktualizacja nowego formatu pliku
Tankowanie paliwa. Opcje: Kopiuj / Przenieś pozycje tankowań do Magazynu wg PZ. Operacja zbiorcza. Otwarcie zainicjalizowanego formularza PZ. Część 1.
Ustawienia – Adresaci alertów e-mail – konfiguracja wiadomości e-mail
Kadry i PłaceEwidencja kodów kreskowych. Dodanie pola <<Memo>> Uwagi. Kolumna Uwagi. Import z Excela
Ewidencja kodów kreskowych. Import z Excela
Ewidencja kodów kresowych. Czas rzeczywisty wg ewidencji RCP, wyświetlany zawsze bez względu na to czy jest limit czasowy
Ewidencja RCP. Integracja z EOD. Uwzględnienie procesów EOD przypisanych do zdarzeń
Nowe uprawnienie w ramach Kadry i Płace: RCP – Rejestruj zdarzenie RCP – Edycja. Obsługa z poziomu Ewidencji RCP jak i z menu: Kadry – RCP – Rejestruj zdarzenie RCP
Zestawienie kart pracy. Dodanie kolumny: Kod kreskowy budowy (wg ewidencji RCP)
MagazynFormularz PZ – opcja: Generuj RW na zamówienie wewnętrzne – automatyczne uzupełnianie w RW osoby wydającej wg osoby przyjmującej PZ
Formularz RW. Sczytywanie kodami kreskowymi. Możliwość wpisywania ilości z ręki
Formularz zamówienia wewnętrzego w trybie edycji. Cena jedn. wg zamówienia aktywna do edycji
Formularz zamówienia wewnętrznego w trybie edycji – edycja kolumny: Cena jedn. wg zamówienia
Formularz zamówienia zewnętrznego wg zamówień wewnętrznych. Inicjalizacja pozycji – rodzielenie dostaw powiązanych z zamówieniem i bez zamówienia
Magazyn – Zamówienia wewnętrzne. Jeżeli zaznaczone są zamówienia wewnętrze pochodzące z budów należących do jednego kontrahenta to przy generacji i wydruku zamówień zewnętrznych i zapytań jako zamawiający powinien pojawić się ten kontrahent
Materiały na budowach. Dodanie kolumn: Data wystawienia faktury, Data sprzedaży faktury
Materiały na magazynach – Znajdź – dodanie filtrów: <<ProShape>> Weszło z budowy, <<ProShape>> Weszło z magazynu
Remanent. Jeżeli w tym samym dniu był zamknięty remanent to powinny być możliwe przesunięcia z tego magazynu
Tankowanie paliwa. Opcje: Kopiuj / Przenieś pozycje tankowań do Magazynu wg PZ. Operacja zbiorcza. Otwarcie zainicjalizowanego formularza PZ. Część 2.
Ustawienia – Ogólne – zmiana etykiety na: RW, WZ, ZW – obowiązkowe wskazanie pozycji kosztorysowej przy przesuwaniu materiału na budowę. Obsługa ZW przesuwania materiału z budowy na budowę
Ustawienia – Zamówienia zewnętrzne. Dodanie <<CheckBox>> Wysyłaj e-mail realizacji zamówienia do Osoby kontaktowej zamawiającego.
NieruchomościJednostki rozliczeniowe. Dodanie opcji: Aktualizuj wg zużycia licznika
Raport Rozliczenie opłat eksploatacyjnych najemcy – Pokaż dokumenty finansowe rozliczenia – tabela z fakturami – dodać scalony wiersz na pierwszej pozycji z nazwą medium
WykonawstwoBudowy – Materiały – formularz Rozliczenie materiałów. Dodanie kolumn: Symbol (za Nazwą), Producent, Nr producenta (za Ceną jedn.). Dodanie filtrów Edit: KTM, Symbol, Producent, Nr producenta
Budowy – Materiały – Materiały zamówione – górna tabela – dodanie kolumn z danymi dodatkowymi zamówienia wewnętrznego
Budowy – Materiały – Materiały zamówione. Górna i dolna tabela – dodanie kolumny: Autor zamówienia zewnętrznego
Budowy – Materiały. Formularz Przekaż do materiałów wbudowanych – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie inicjalizuj. Pamięć wg zalogowanego. Prezentacja tylko zaznaczonych w zestawieniu materiałów na budowie.
Definiowanie dokumentów do szablonów Excel. Przywrócenie Budżetu czasowego
Finanse – Słowniki – Przedmioty koszt-sprz. Dodanie pola <<ComboBox>> Domyślna jedn. miary. Wykorzystanie w: formularzu pozycji kosztorysowej – tabela przedmiotów koszt-sprz, formularz zasobu budowy, formularz Norm
Harmonogram pracy. Dodanie opcji CheckBox: Godziny od… do…
Kosztorys. Formularz – Podział budżetu – dodanie opcji <<CheckBox>> Nie inicjalizuj – z pamięcią wg zalogowanego
Koszty wewnętrzne – historia zmian – rejestracja zmian karty pracy
Podczas aktualizacji planu pracy wg kart pracy – zdarzenia typu nieobecność – aktualizacja planu pracy dokłądnie tak jak w planie pracy
Protokół odbioru. Dodanie opcji wyświetlania tytułu: Protokół odbioru finansowego
Wykonawstwo – Ustawienia – Alerty – Ogólne. Dodanie alertu: Rozpoczęcie etapu harmonogramu. Formularz: dodanie pola ComboBox: Wysyłaj jeden alert, Wysyłaj alert każdego dnia.
ZasobyNaprawy i serwis – kolumna Kwota – jeżeli nie ma faktury to suma wartości z części
Naprawy i serwis. Definiowanie dodatkowych pól dostępnych we wszystkich ewidencjach zasobowych