fbpx
 

Program do obsługi prac budowlanych

System TelkomBud do obsługi prac budowlanych

Program do obsługi prac budowlanych. Obsługuje cały proces realizacji budowy: począwszy od złożenia oferty aż po zakończenie budowy sprzedażą. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające dla kierowników i dyrektorów budów, oraz jednostek sprawujących nadzór inwestorski.

Oferty

 • Składanie ofert na podstawie zapytań ofertowych.
 • Generowanie dokumentów ofertowych.
 • Historia zmian kwot oferty umożliwia dostęp do danych: wg oferty, po rabatacie oraz po negocjacjach.
 • Ewidencja ofert.
 • Narzędzie Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji ofert o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie ofert wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Kompozytor kolumn wraz z filtracją danych umożliwiają tworzenie dowolnych zestawień i raportów.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV,XML, PDF.
 • Zakładanie budów na podstawie oferty. Wszystkie dane z oferty migrują do zadania.
 • Hiperłącza umożliwiające elastyczne przejście z budowy do oferty i odwrotnie.

 

Ewidencja prowadzonych budów

 • Ewidencjonowanie prowadzonych budów w jednej spójnej ewidencji dla całej firmy.
 • Narzędzie Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji budów o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie budów wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji budów w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi.
 • Definiowanie nowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie może okazać się niewystarczający – funkcja definiowania nowych pól umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV, XML, PDF.

 

Kosztorys budowy

 • Możliwość tworzenie kosztorysów prowadzonych budów.
 • Definiowanie dowolnej liczby podzadań w ramach kosztorysu.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania.
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych: NORMA, ZUZIA, RODOS oraz z plików: MS Excel, OpenOffice Calc.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.

 

Budżet budowy

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych prowadzonych budów.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych budów, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących budowę.
 • Kontrola wykorzystania budżetu budowy pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w których koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty budów w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

 

Harmonogram budowy

 • Tworzenie harmonogramów prowadzonych budów na podstawie zdefiniowanych etapów.
 • Szablony harmonogramów budowy umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów.
 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyje określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).
 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)
 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt’a w celu kontroli przesunięć czasowych.
 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt’a.
 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie budowy realizowane w zadanym okresie czasu.
 • Budżet finansowy etapów harmonogramu budowy wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Budżet czasowy etapów harmonogramu budowy wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.
 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu.
 • Analiza zaawansowania budowy na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu budowy.
 • Rozliczanie etapów harmonogramu budowy.
 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu budowy.
 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, MS Project.

 

Materiały budowy

 • Rozliczanie materiałów użytych do realizacji budowy.
 • Planowanie potrzeb materiałowych na prowadzonych budowach.
 • Składanie zamówień na materiały do Magazynu z wyszczególnieniem miejsca dostawy oraz planowanego terminu dostawy.
 • Obsługa zamówień na materiały przez Magazyn z wyszczególnieniem realnej daty dostawy.
 • Składanie zamówień na materiały do dostawców.
 • Dostawa materiałów na prowadzone budowy.
 • Zwrot niewykorzystanego materiału z budowy do Magazynu.
 • Rozliczanie materiałów inwestora (zleceniodawcy).

 

Zasoby realizujące budowę: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących budowę: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danej budowy.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu budowy.

 

Rozliczanie pracowników realizujących budowę

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu (Zobacz).
 • Karta realizacji zadania przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców pracujących przy budowie

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.

 

Teczka budowy

 • Rejestracja dokumentów związanych z realizacją budowy (umowy, zlecenia, protokoły, zgody, mapy, geodezja, specyfikacje techniczne, pisma urzędowe).
 • Możliwość dołączania załączników (elektronicznych wersji dokumentów).
 • Przesyłanie załączników e-mailem.
 • Obsługa dokumentów wychodzących i przychodzących.
 • Dekretacja dokumentów na etapy harmonogramu.
 • Kontrola braków dokumentów w teczce budowy.
 • Zestawy dokumentów umożliwiają szybkie dołączenie wymaganych dokumentów do budowy.

 

Sprzedaż i koszty budowy

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży na budowie.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu budowy.
 • Rejestracja faktur kosztowych budowy.
 • Dekretacja faktury na kilka budów.
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy budowy.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy prowadzonych budów

 • Analiza finansowa prezentująca sprzedaż i koszty firmy z wyszczególnieniem działów (jednostek organizacyjnych).
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe przedstawione w formie zestawienia oraz wysyłane e-mailem.