fbpx
 

Oprogramowanie do zarządzania budżetem

Rozliczanie budżetu projektu

Oprogramowanie do zarządzania budżetem realizowanych projektów, zleceń, budów. Pozwala w czasie rzeczywistym monitorować koszty rzeczywiste realizowanych przedsięwzięć w stosunku do kosztów zaplanowanych w budżecie. Umożliwia tworzenie dokładnych kosztorysów z wyodrębieniem: podzadań, kategorii i pozycji kosztowych. Dokładne rozliczenie kosztów łącznie z rozliczeniem czasu pracy pracowników. Rozliczanie podwykonawców,  materiałów, pracy sprzętu i pracowników. Dokładne rozliczanie wynagrodzenia pracowników na poszczególne projekty w których pracownik był zaangażowany. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające dla kierowników i dyrektorów budów, jednostek sprawujących nadzór inwestorski oraz inwestorów budów.

Kosztorys

 • Możliwość tworzenie kosztorysów na który składają się dowolne zdefiniowane przez użytkownika pozycje kosztowe.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych: NORMA, ZUZIA, RODOS oraz plików MS Excel i OpenOffice Calc.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Kosztorysy powykonawcze.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Zakres rzeczowy zadania.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy

 

Budżet

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych budowy.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych budów, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących budowę.
 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w których koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty budów w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.
 • Controlling

 

Materiały

 • Rozliczanie materiałów użytych do realizacji budowy.
 • Planowanie potrzeb materiałowych.
 • Składanie zamówień na materiały do Magazynu z wyszczególnieniem miejsca dostawy oraz planowanego terminu dostawy.
 • Obsługa zamówień na materiały przez Magazyn z wyszczególnieniem realnej daty dostawy.
 • Składanie zamówień na materiały do dostawców.
 • Agregacja zamówień na materiały do dostawców.
 • Przekazywanie przez Magazyn materiałów na zadania.
 • Zwrot niewykorzystanego materiału z zadania do Magazynu.
 • Obsługa materiału wytworzonego
 • Rozliczanie materiałów inwestora (zleceniodawcy).

 

Zasoby realizujące projekt: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących zadanie: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

 

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu.
 • Karta realizacji zadania przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów pozwala na wyodrębnienie z pozycji kosztorysowej konkretnego nakładu (robocizna, materiał,m sprzęt)
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconego zadania. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.

 

Sprzedaż i koszty zadania

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży zadania.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu zadania.
 • Rejestracja faktur kosztowych zadania.
 • Dekretacja faktury na kilkabudów
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy zadania.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy

 • Raport stopnia wykorzystania budżetu: całych budów, poszczególnych pozycji kosztorysowych lub etapów harmonogramu.
 • Raport rentowności budowy – zaplanowanej i rzeczywistej
 • Raport kosztów podwykonawców
 • Raport kosztu pracowników
 • Raport kosztu maszyn i urządzeń
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe.