fbpx
 

Program do zarządzania firmą budowlaną

TelkomBud dla budownictwa

Oprogramowanie do zarządzania firmą budowlaną umożliwia zarządzanie przedsiębiorstwem zarówno w aspekcie prowadzonych budów jak i w aspekcie wewnętrznych procedur firmowych takich jak: sekretariat, obieg dokumentów, wyposażenie, dział personalny itp. System jest wielomodułowym narzędziem informatycznym wspomagającym rozliczanie oraz obsługę realizowanych budów, obejmującym kluczowe obszary takie jak: ofertowanie, przygotowanie produkcjikosztorysowanie, planowanie zasobów realizujących budowę,  harmonogram budowlany, materiały, teczka budowy, sprzedaż i koszty. Doskonale nadaje się jako narzędzie wspomagające do prowadzenie różnego rodzaju budów.

Ofertowanie

 • Ewidencja złożonych ofert.
 • Dokumenty związane z ofertą w wersjach elektronicznych jako załączniki.
 • Monitorowanie zmian ceny oferty.
 • Dynamiczne tworzenie dowolnych zestawień i raportów ofertowych.
 • Filtrowanie ofert wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Kompozytor kolumn wraz z filtracją danych umożliwiają tworzenie dowolnych zestawień i raportów.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.
 • Zakładanie budów na podstawie oferty. Wszystkie dane z oferty migrują do budowy.
 • Hiperłącza umożliwiające elastyczne przejście z budowy do oferty i odwrotnie.

 

Rozliczanie budów

 • Nadzór nad całym procesem realizacji budowy: rozliczanie pracowników, podwykonawców, materiałów.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym kosztów rzeczywistych budów w stosunku do kosztów planowanych.
 • Niezależne rozliczanie dokumentacji projektowej i wykonawstwa.
 • Dostęp do całej historii realizacji budowy.

 

Ewidencja budów

 • Ewidencjonowanie prowadzonych budów w jednej spójnej bazie dla całej organizacji.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji budów o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie budów wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych.
 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji budów w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi.
 • Definiowanie dodatkowych pól pozwala w sposób dynamiczny zdefiniować dowolne pole, którego nie ma w stanardowej wersji programu.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Kosztorys budowy

 • Możliwość tworzenie wielu typów kosztorysów.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja zadania umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości zadania
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych: NORMA, ZUZIA,  RODOS.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Zakres rzeczowy budowy.

 

Budżet budowy

 • Przyporządkowanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych budowy.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych budów, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących budowę.
 • Kontrola wykorzystania budżetu budowy pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w kórych koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty budów w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

 

Harmonogram budowy

 • Tworzenie dowolnych harmonogramów budowy na podstawie zdefiniowanych etapów.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Szablony harmonogramów umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów budowlanych.
 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyjne określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).
 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)
 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.
 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt’a w celu kontroli przesunięć czasowych.
 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt’a.
 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie zadania realizowane w zadanym okresie czasu.
 • Budżet finansowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Budżet czasowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.
 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu.
 • Analiza zaawansowania zadania na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu.
 • Rozliczanie etapów harmonogramu.
 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu.
 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, MS Project.

 

Materiały wykorzystane na budowie

 

Zasoby realizujące budowę: sprzęt, pracownicy, podwykonawcy

 • Rejestracja zasobów realizujących budowę: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danej budowy.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danej budowy.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu budowy.

 

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników na zadaniu na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników na zadaniu na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników na zadaniu (Zobacz).
 • Karta realizacji budowy przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców

 • Generacja zleceń dla podwykonawców.
 • Protokoły odbioru z podwykonawcami.
 • Rozliczanie podwykonawców wg nakładów
 • Rękojmia i gwarancja podwykonawcy.
 • Weryfikacja i walidacja prac podwykonawców.
 • Usługa B2B (Business To Business) umożliwiająca komunikację z podwykonawcami za pośrednictwem TelkomBud w zakresie zleconej budowy. Podwykonawcy rejestrują postęp prac dzięki czemu mamy rzeczywisty obraz sytuacji na zadaniu.

 

Teczka budowy

 • Rejestracja dokumentów związanych z realizacją budowy (umowy, zlecenia, protokoły, zgody, mapy, geodezja, specyfikacje techniczne, pisma urzędowe).
 • Możliwość dołączania załączników (elektronicznych wersji dokumentów).
 • Przesyłanie załączników e-mailem.
 • Obsługa dokumentów wychodzących i przychodzących.
 • Dekretacja dokumentów na etapy harmonogramu.
 • Kontrola braków dokumentów w teczce.
 • Zestawy dokumentów umożliwiają szybkie dołączenie wymaganych dokumentów do zadania.

 

Sprzedaż i koszty budowy

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży zadania.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu zadania.
 • Rejestracja faktur kosztowych budowy.
 • Dekretacja faktury na kilka budów.
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy budowy.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy

 • Analiza finansowa prezentująca sprzedaż i koszty firmy z wyszczególnieniem działów (jednostek organizacyjnych).
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe.