fbpx
 

Oprogramowanie do prowadzenia projektów

Koordynacja i rozliczanie Projektów

Oprogramowanie do prowadzenia projektów TelkomBud jest narzędziem informatycznym do nadzoru całego procesu realizacji projektów. Pozwala na dokładne opracowanie budżetu i harmonogramu aby na ich bazie kontrolować odpowiednio stopień wykorzystania budżetu oraz terminowość realizacji etapów harmonogramu projektów. Wszystkie przekroczenia czy to budżetu czy czasu są monitowane użytkownikowi bezpośrednio w aplikacji systemu lub poprzez alery e-mail. System posiada wysoki stopień konfigurowalności co gwarantuje zastosowanie oprogramowania w jednostkach i firmach różnych branż.

Prowadzenie i rozliczanie projektów

 • Realizacja i nadzór nad całym procesem realizacji projektu.
 • Niezależne rozliczanie dwóch podstawowych etapów cyklu życia projektu: dokumentacji projektowej i wykonawstwa.
 • Otwarcie  zlecenia projektu.
 • Dostęp do całej historii realizacji projektu.
 • Controlling

 

Ewidencja projektów

 • Ewidencjonowanie prowadzonych projektów w jednej spójnej ewidencji dla całej organizacji.
 • Kompozytor kolumn umożliwia tworzenie ewidencji projektów o dowolnym układzie kolumn.
 • Filtrowanie projektów wg wielu kryteriów umożliwia szybki dostęp do danych i uzyskiwanie dowolnych zestawień i wydruków.
 • Manualne kolorowanie komórek tabeli ewidencji projektów w celu powiększenia ergonomii pracy z danymi
 • Definiowanie dodatkowych pól. Zakres danych, które oferuje system w standardzie umożliwia dodanie do systemu dowolnego pola wraz z filtrowaniem danych wg tych pól.
 • Eksport danych do plików: MS Excel, CSV.

 

Kosztorys projektu

 • Możliwość tworzenie kosztorysów na który składają się dowolne zdefiniowane przez użytkownika pozycje kosztowe.
 • Grupowanie pozycji kosztowych w kategorie.
 • Kalkulacja projektu umożliwia tworzenie dowolnych schematów kalkulacji na podstawie których następuje automatyczne wyliczenie wartości projektu
 • Import kosztorysów z programów kosztorysowych NORMA, ZUZIA.
 • Kosztorysy wg umowy oraz wg aneksów. Możliwość rejestracji dowolnej liczby kosztorysów aneksowych.
 • Kosztorysy powykonawcze.
 • Analizy porównawcze kosztów wg umów, wg aneksu i powykonawczych.
 • Zakres rzeczowy projektu.

 

Budżet projektu

 • Przypisanie budżetu finansowego i czasowego do pozycji kosztowych projektu.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu na podstawie kosztów rzeczywistych w stosunku do kosztów zabudżetowanych. Możliwość kontroli budżetu całych projektów, pozycji kosztowych, etapów harmonogramu lub zasobów realizujących projekt.
 • Kontrola wykorzystania budżetu pozwala reagować z wyprzedzeniem na sytuacje w których koszty przewyższą zakładany budżet.
 • Raporty projektów w których stopień wykorzystania budżetu zbliża się do wartości granicznych.
 • Alarmowanie o wykorzystanym budżecie ponad 100%.

 

Harmonogram projektu

 • Tworzenie dowolnych harmonogramów na podstawie zdefiniowanych etapów.
 • Szablony harmonogramów umożliwiają szybkie tworzenie standardowych harmonogramów.
 • Współpraca z kalendarzami pozwala na precyzyje określenie czasu trwania poszczególnych etapów harmonogramu (np. uwzględnienie dni wolnych od pracy, urlopów itp.).
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy
 • Przypisywanie zasobów realizujących etapy harmonogramu (pracownicy, maszyny i urządzenia, podwykonawcy)
 • Harmonogram planowany oraz rzeczywisty.
 • Przedstawienie harmonogramu na diagramie Gantt’a.
 • Prezentacja harmonogramu planowanego i rzeczywistego na jednym diagramie Gantt’a w celu kontroli przesunięć czasowych.
 • Prezentacja zasobów realizujących poszczególne etapy na diagramie Gantt’a.
 • Harmonogram zbiorczy prezentujący wszystkie projekty realizowane w zadanym okresie czasu.
 • Budżet finansowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu finansowego.
 • Budżet czasowy etapów harmonogramu wraz z kontrolą stopnia wykorzystania budżetu czasowego.
 • Szczegółowa rejestracja realizacji etapów harmonogramu.
 • Analiza zaawansowania projektu na podstawie zaawansowania poszczególnych etapów harmonogramu.
 • Rozliczanie etapów harmonogramu.
 • Wystawianie faktur za poszczególne etapy harmonogramu.
 • Eksport harmonogramu do plików: CSV, MS Excel, MS Project.

 

Materiały wykorzystane w realizacji projektu

 

Zasoby realizujące projekt: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt

 • Rejestracja zasobów realizujących zadanie: pracownicy, podwykonawcy, sprzęt, maszyny i urządzenia. Każdy zasób ma przypisaną: pozycję kosztową, etap harmonogramu, zakładany budżet (koszt).
 • Koszt zasobów planowany i rzeczywisty.
 • Kontrola stopnia wykorzystania budżetu zasobu jako wartość kosztu rzeczywistego w stosunku do kosztu planowanego.
 • Czas realizacji zasobu planowany i rzeczywisty.
 • Plan pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie poszczególnych planowanych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Karty pracy zasobów jako godzinowe rozpisanie rzeczywistych dni pracy związanych z realizacją danego zadania.
 • Monitorowanie i kontrola obciążenia zasobów. Obciążenie planowane i rzeczywiste. Alarmowanie przeciążeń.
 • Rozliczanie zasobów z powierzonego do realizacji zakresu zadania.

 

Rozliczanie pracowników

 • Naliczanie kosztu planowanego pracowników realizujących projekt na podstawie planu pracy i warunków zatrudnienia.
 • Naliczanie kosztu rzeczywistego pracowników realizujących projekt na podstawie karty pracy i listy płac.
 • Rozliczenie wynagrodzeń i godzin pracowników realizujących projekt.
 • Karta realizacji projektu przedstawiająca wykaz pracowników uczestniczących w zadaniu wraz z obciążeniem godzinowym.

 

Rozliczanie podwykonawców

 

Teczka projektu

 • Rejestracja dokumentów związanych z realizacją projektu (umowy, zlecenia, protokoły, zgody, mapy, geodezja, specyfikacje techniczne, pisma urzędowe).
 • Możliwość dołączania załączników (elektronicznych wersji dokumentów).
 • Przesyłanie załączników e-mailem.
 • Obsługa dokumentów wychodzących i przychodzących.
 • Dekretacja dokumentów na etapy harmonogramu.
 • Kontrola braków dokumentów w teczce.
 • Zestawy dokumentów umożliwiają szybkie dołączenie wymaganych dokumentów do projektu.

 

Sprzedaż i koszty projektu

 • Wystawianie lub rejestracja faktur sprzedaży projektu.
 • Sprzedaż wieloetapowa – w każdej fakturze sprzedaży można wyszczególnić pozycje kosztowe oraz etapy harmonogramu projektu.
 • Rejestracja faktur kosztowych projektu.
 • Dekretacja faktury na kilka projektów.
 • Dekretacja kosztów na pozycje kosztowe i etapy projektu.
 • Jedna spójna ewidencja faktur sprzedaży i kosztów.
 • Rejestracja płatności za faktury.

 

Raporty i analizy

 • Analiza finansowa prezentująca sprzedaż i koszty firmy z wyszczególnieniem działów (jednostek organizacyjnych).
 • Analiza finansowa kontrahentów prezentująca sprzedaż i koszty wynikające z zadań i faktur z wyszczególnieniem kontrahentów.
 • Alarmy terminowe.